Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
ogłasza nabór  
na wolne stanowisko pracy: inspektor
w Dziale Analiz i Projektów
w wymiarze etatu: pełnym
w   MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE
w SŁUPSKU, UL. SŁONECZNA 15D

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony- 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

I. Wymagania niezbędne:


1) obywatelstwo polskie,
2) pełna  zdolność do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni  praw  publicznych,
3) kandydat  nie  może  być  karany  za  umyślne przestępstwo  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4) wykształcenie wyższe: administracyjne lub ekonomiczne, 2 letni staż pracy,
5) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,  
II. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w jednostkach samorządu terytorialnego
2) doświadczenie w realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych,
3) znajomość przepisów zawartych w kpa i ustawie Prawo Zamówień Publicznych
4) bardzo dobra organizacja pracy własnej i pracy zespołowej
5) umiejętności analityczne, komunikatywność,, odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ważniejsze zadania:
1) konsultowanie wniosków o dofinansowanie oraz projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych,
2) sporządzanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz realizowanych projektów unijnych,
3) dokonywanie analizy danych dotyczących obszarów działalności MOPR
4) prowadzenie bieżącej sprawozdawczości jednostki
5) archiwizowanie dokumentacji działu,
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
7) prowadzenie rejestrów działu,
8) opracowywanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej i sprawozdania z rocznej działalności Ośrodka

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym
2) wysiłek głównie umysłowy,
3) częste kontakty z ludźmi,
4) wynagrodzenie brutto ok. 3500,00 zł. miesięcznie

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
5) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
6) kserokopie świadectw pracy,
7) zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, iż nie był karany za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10) informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Zespole ds. pracowniczych (pok. Nr 206) w siedzibie MOPR lub pocztą na adres MOPR, 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 15d z dopiskiem: „nabór na stanowisko: Inspektor w Dziale Analiz i Projektów” w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do MOPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mopr.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru”
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPR w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 11,21 %.

 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza