Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
poszukuje kandydatów
na stanowisko pracy :
opiekun/ka
w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15 D, 76-200 SŁUPSK

 

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun medyczny, opiekun środowiskowy, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, lub
doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbycie minimum 80 godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi
d. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
e. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
f. stan zdrowia umożliwiający świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniorów i osób z niepełnosprawnością

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ważniejsze zadania:
-świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych na obszarze rewitalizacji miasta Słupska, polegających m.in. na: pracach porządkowych, opiekuńczych, higienicznych, przygotowywaniu i podawaniu posiłków,zakupach

3. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).

4. Warunki zatrudnienia:
a. zatrudnienie na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
b. równoważny system czasu pracy;
c. wynagrodzenie brutto ok. 2800,00 zł miesięcznie;
d. pracodawca zapewnia szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15 d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem:
„ Zatrudnienie opiekuna ” w terminie do dnia 31.08. 2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Załącznik - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza