Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
OGŁASZA NABÓR NA
wolne stanowisko pracy :
referent
w Zespole ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM  OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. wykształcenie  wyższe : kierunek praca socjalna lub inny z zakresów społecznych będzie dodatkowym atutem
d. znajomość obsługi komputera,
e. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
f. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
2. Wymagania dodatkowe:
a. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy  w jednostkach samorządu terytorialnego,
b. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c. znajomość przepisów zawartych  w   ustawie  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy
d. znajomość programów środowiska MS OFFICE,
e. bardzo dobra organizacja pracy własnej,
f. komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
g. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ważniejsze zadania:
a. obsługa interesantów,
b. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON,
c. realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w tym zakresie.
d. obsługa programu PFRON  „Aktywny Samorząd”
      
4. Warunki pracy na stanowisku:
a. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,
b. wymuszona pozycja ciała
c. wysiłek głównie umysłowy.

5. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Kadrach MOPR  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem:
„ Nabór  na  stanowisko: referent PFRON”  w  terminie do dnia  25.07 2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mopr.slupsk.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku . Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPR w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej
Ponadto  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił  10,45 %.

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza